Etikettarkiv: 1880

image_pdfimage_print

Lastfartyget S/S Oscar Dickson (nr 27, 1880)

Ett utdrag från magasinet ”Ymer” (första årgången) 1881:

Ångaren Oscar Dicksons färd till Jenisej 1880

Af Inffeniör W. FRASER.

Ångaren Oscar Dickson, kapten E. Nilson, afreste från Göteborg den 9 aug. 1880 med mig ombord. Efter några dagars uppehåll för tjocka utanför Haugesund ankrade den vii Tromsö den 15 aug. och ankom dagen därpå den 16 kl. 5 på morgonen till Hammerfest. Där förenade sig med oss expeditionens utrustare, hr A. Sibiriakoff, och ingeniör K. Lönnholm, hvilken sednare, född i Tver af svenska föräldrar, skulle tjena expeditionen som tolk. – Några uppgifter om vårt fartyg och afsigten med dess resa torde böra föregå sjelfva berättelsen om resan. Ångaren Oscar Dickson var byggd vid Kockums verkstad i Malmö af järn och af ovanligt starka dimensioner. Så var t.ex. bordläggningen vid vattenlinien af 3/4 tums tjock svensk järnplåt. Hade ej detta varit fallet, hade den säkerligen skurits sönder under dagarne okt. 10-19. Ångaren var ungefär 160 fot lång och 24 fot bred, maskinen hade 75 hästars kraft och hastigheten var i medeltal 8 1/2 knop. Den var nybyggd och enkom afsedd att trafikera Jenisejsk – Europa, flatbottnad och således en förmedling af flod- och sjö-båt. Jag hade i Motala verkstads bolags tjenst och för hr Sibiriakoffs räkning åtagit mig att i Jenisejsk leda arbetet vid sammansättningen och inredningen af en å Oscar Dickson inlastad hjulångbåt, tillverkad vid Motala af stål, samt vid insättningen af en tillhörig, vid Lindholmens verkstad vid Göteborg förfärdigad, ångmaskin… o.s.v

Snabba fakta

 • Nr: 27
 • Art: s.s
 • Namn: Oscar Dickson
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 243 dw
 • Levererad 1880
 • Effekt Hk/MW 85
 • Beställare: A.M Sibiriakoff, Irkutsk (Sibirien)

Bogserbåten S/S Vildanden (nr 26, 1880)

Hälsning från Mölle. Troligen den Vildanden som blev byggd på Kockums (en Vildanden bogserbåt ytterligare blev byggd av annat varv) – alltså viss reservation.

Snabba fakta

 • Nr: 26
 • Art: s.s
 • Namn: Vildanden
 • Typ: Bogserbåt
 • Dw ton/Depl ton: 65 depl
 • Levererad 1880
 • Effekt Hk/MW 20
 • Beställare: Kongl Danske Indenrigs Ministerium

Lastfartyget S/S Constantin (nr 24, 1880)

Från Sundsvalls tidning 1888-02-23:

Ett naturfenomen på sjön. Fredagen den 10 februari, då ångaren Constantin var på hemresa till Köpenhamn från Newcastle och befann sig ungefär 160 kvartsmil från den engelska kusten, började det kl. 4 på morgonen att blixtra och åska i fjärran, ehuru termometern visade på 0. Klockan 6 gick kapten Tenger upp på kommandobryggan, där vakthafvande styrmannen och rorgängaren förut befunno sig. Ehuru åskvädret ingalunda tycktes vara i fartygets omedelbara närhet, öfverraskades de plötsligen af en mycket stark, åskliknande knall, och det såg ut som om hela fartyget hade befunnit sig i ett haf af röda lågor. Fenomenet kunde omöjligen jämföras med en vanlig stark åska. Kaptenen har i tropikerna varit utsatt för de häftigaste åskväder, under hvilka blixten slagit ned i fartyget, man han har aldrig iakttagit något som liknade denna urladdning, dels emedan den var så våldsam, dels emedan den yttrade sig som ett öfver hela fartyget utbredt intensivt ljus utan att man dock såg det minsta af en blixtstråle. Fenomenet följdes af en stöt som var så häftig att utkiken som stod på bryggan, vakthafvande maskinisten nere i maskinrummet och kocken som befann sig i kabyssen kastades omkull, under det kaptenen och styrmannen föllo på knä. Maskinisten trodde till en början att ångpannan exploderat, och andre styrmannen störtade i samma tro ut ur sin hytt.

Fenomenet var naturligtvis ytterst hastigt öfvergående, men det fortsattes af en stark svafvellukt, och på knallen följde starka vindstötar, hvarunder S:t Elms-eldar visade sig på masttopparne, gaffelnockarne och dylika spetsar. Sedan fortfor det länge att åska och blixtra, men vinden dog ut. Då och då föllo med stor häftighet ärtstora hagel. Om öfverresan till England säger kaptenen att den var mycket svår. Lördagen den 4 råkade Constantin ut för utomordentligt höga brottsjöar, mot hvilka den hade att bestå en förtviflad strid under 9 timmar. Vinden sprang med ens om från half S. S.V. storm till en ovanligt svår nordlig storm, under hvilken sjön blef mycket våldsam. Öfver hufvud taget har väderleken i Nordsjön under senaste månaden varit mer än vanligt stormig och omvexlande.

Snabba fakta

 • Nr: 24
 • Art: s.s
 • Namn: Constantin
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 975 dw
 • Levererad 1880
 • Effekt Hk/MW 180
 • Beställare: D/S Köbenhavn-Newcastle, Köbenhavn