Etikettarkiv: D/S Köbenhavn-Newcastle

image_pdfimage_print

Lastfartyget S/S Constantin (nr 24, 1880)

Från Sundsvalls tidning 1888-02-23:

Ett naturfenomen på sjön. Fredagen den 10 februari, då ångaren Constantin var på hemresa till Köpenhamn från Newcastle och befann sig ungefär 160 kvartsmil från den engelska kusten, började det kl. 4 på morgonen att blixtra och åska i fjärran, ehuru termometern visade på 0. Klockan 6 gick kapten Tenger upp på kommandobryggan, där vakthafvande styrmannen och rorgängaren förut befunno sig. Ehuru åskvädret ingalunda tycktes vara i fartygets omedelbara närhet, öfverraskades de plötsligen af en mycket stark, åskliknande knall, och det såg ut som om hela fartyget hade befunnit sig i ett haf af röda lågor. Fenomenet kunde omöjligen jämföras med en vanlig stark åska. Kaptenen har i tropikerna varit utsatt för de häftigaste åskväder, under hvilka blixten slagit ned i fartyget, man han har aldrig iakttagit något som liknade denna urladdning, dels emedan den var så våldsam, dels emedan den yttrade sig som ett öfver hela fartyget utbredt intensivt ljus utan att man dock såg det minsta af en blixtstråle. Fenomenet följdes af en stöt som var så häftig att utkiken som stod på bryggan, vakthafvande maskinisten nere i maskinrummet och kocken som befann sig i kabyssen kastades omkull, under det kaptenen och styrmannen föllo på knä. Maskinisten trodde till en början att ångpannan exploderat, och andre styrmannen störtade i samma tro ut ur sin hytt.

Fenomenet var naturligtvis ytterst hastigt öfvergående, men det fortsattes af en stark svafvellukt, och på knallen följde starka vindstötar, hvarunder S:t Elms-eldar visade sig på masttopparne, gaffelnockarne och dylika spetsar. Sedan fortfor det länge att åska och blixtra, men vinden dog ut. Då och då föllo med stor häftighet ärtstora hagel. Om öfverresan till England säger kaptenen att den var mycket svår. Lördagen den 4 råkade Constantin ut för utomordentligt höga brottsjöar, mot hvilka den hade att bestå en förtviflad strid under 9 timmar. Vinden sprang med ens om från half S. S.V. storm till en ovanligt svår nordlig storm, under hvilken sjön blef mycket våldsam. Öfver hufvud taget har väderleken i Nordsjön under senaste månaden varit mer än vanligt stormig och omvexlande.

Snabba fakta

  • Nr: 24
  • Art: s.s
  • Namn: Constantin
  • Typ: Lastfart
  • Dw ton/Depl ton: 975 dw
  • Levererad 1880
  • Effekt Hk/MW 180
  • Beställare: D/S Köbenhavn-Newcastle, Köbenhavn