Etikettarkiv: 1870-talet

image_pdfimage_print

Lastfartyget S/S Hordaland (nr 22, 1878)

S/S Hordaland togs över av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab den 1:e juli 1880.

 • 144 ton
 • Registrerad längd: 111,5 fot
 • Bredd 18,5 fot
 • Djup 9,2 fot
 • Tvåcylindrig ”compound engine”

Snabba fakta

 • Nr: 22
 • Art: s.s
 • Namn: Hordaland
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 216 dpl
 • Levererad 1878
 • Effekt Hk/MW 50
 • Beställare: Det Söndnordlandske D/S, Norge

Lastfartyget S/S Kong Björn (nr 21, 1878)

Från Blekingeposten 1878-08-09:

Malmö. Å Kockums mekaniska verkstads aktiebolags varf gick i torsdags eftermiddag en ny ångare af stapeln, hvilken erhöll namnet ”Kong Björn”. Den är bestäld af det Söndenfjeldske Norske Dampskipselskap i Christiania och är bestämd för routen Christiania – Hamburg, som trafikeras med stor framgång af nämnda ångbåtsbolag. Fartyget har en längd af 200 norska fot och bredd af 28 och en half fot. Det skall kunna lasta c:a 950 tons gods och har dessutom kajutplatser för ett större antal passagerare. Det stora och särdelse vackra skeppet gick i sjön med jemn hastighet, nästan ögonblickligen efter det de sista stöttorna fallit, och i det skeppet satte sig i rörelse uppspelade en på däcket placerad musikkår, bildad bland verkstadens arbetare, en munter marsch.

Snabba fakta

 • Nr: 21
 • Art: s.s
 • Namn: Kong Björn
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 1620 depl
 • Levererad 1878
 • Effekt Hk/MW 120
 • Beställare: Söndenfjelds D/S, Kristiania

Bogserbåten S/S Arvid Posse (nr 20, 1878)

Bogserbåten Arvid Posse. R F Berg ordnade ibland båtutflykter för limhamnarna med Arvid Posse. Den 27 augusti 1904 var målet Danmark. Här ligger Arvid Posse i Stubbeköpinge på Falster.

 • Längd 18,2 meter.
 • Bredd 4,88 meter.
 • Mallat djup 2,05
 • Ångpanna 51 m2 eldyta, 8 kg tryck.
 • Såld som skrot för 3000 kronor år 1950.

Snabba fakta

 • Nr: 20
 • Art: s.s
 • Namn: Arvid Posse
 • Typ: Bogserbåt
 • Dw ton/Depl ton: 52 depl
 • Levererad 1878
 • Effekt Hk/MW 20
 • Beställare: Skånska Cement AB, Malmö

Bogserbåten S/S Rogaland (nr 19, 1878)

Modellbygge skala 1:25. Modellbyggare Ingvar Hansson. Fartygstyp: Mångsysslare, bogserare/bärgare/kusttrafik med passagerare, post och styckegods.

Snabba fakta

 • Nr: 19
 • Art: s.s
 • Namn: Rogaland
 • Typ: Bogserbåt
 • Dw ton/Depl ton: 151 depl
 • Levererad 1878
 • Effekt Hk/MW 45
 • Beställare: Det Stavangerske Dampskibsselskab, Stavanger, Norge

Isbrytaren S/S Mjölner (nr 18, 1878)

Morgenutgaven, Aftenposten OSLO, 15 mars 1978:
«Mjölner» åpnet Christianias havn för sjöfart vinterstid.

Isbryteren «Mjölner», som ble tatt i bruk i Christiania for hudre år siden, i mars 1878, er her avbildet i aksjon vinteren 1892/33. Den slår opp isen omkring fastfrosne fartöyer ute i fjordgapet, fire kvartmil av Färder. (Efter et maleri av A. Gerhard, utfört i 1923 og nå i Norsk Sjöfartsmuseum.)

Från Dalapilen 1878-03-29:

Ny isbrytningsångare. Med en vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö för Kristiania hamninrättning nyligen tillverkad isbrytningsångare ”Mjölner” företogs i lördags åtta dagar prof å Kristianiafjorden. Färden stäldes först öfver Björviken in mellan öarne och fastlandet, der isen låg 8 a 9 tum tjock. Fartyget framgick emellertid obehindradt, under det remnor i isen af flera hundra fots längd uppstodo och väldiga instycken lösrycktes för att söndermalas i småbitar efterhand som fartyget med sin breda, väldiga bog sköt fram. Sedan gick man förbi Dynen fyr rakt in mot den fasta isen utanför Forneboblandet. Ansatsen mot isen, som här höll 12 tum i tjocklek, var våldsam och naturligtvis hejdades farten något, men väldiga remnor slogos genom isfältet både förut och åt sidorna, och der fiskrarne ett ögonblick förut hade setat trygga vid sina metrefvar vältrade nu blott en samling lösa isstycken i ångarens kölvatten. Man gick på detta sätt några hudra fot in i isen. Sedermera stäldes färden till Ormön, der isen mellan fastlandet och öarne genombröts. Då man skulle vända, visade sig att Mjölner med sin skarpa akterstäf kunde göra tjenst nästan lika bra, som när fartyget rörde sig framåt. Under tiden företogs äfven prof med den ombord varande sprutapparaten, som arbetade tillfredsställande.

”Det är icke för mycket sagdt” – yttrar norska Morgenbladet, hvarur detta hämtats – ”att det prof Mjölner i dag underkastades lemnade ett gynsamt resultat. Så förtviflade kunna visserligen isförhållandena blifva, att en genombrytning till och med af detta fartyg icke kan utföfras, men detta torde dock komma att höra till undantagen. Såson regel kan det deremot med säkerhet antagas, att Kristiania i besittning af denna nya förträffliga apparat skall kunna anse sig för ”isfri hamn”.

Snabba fakta

 • Nr: 18
 • Art: s.s
 • Namn: Mjölner
 • Typ: Isbrytare
 • Dw ton/Depl ton: 302 depl
 • Levererad 1878
 • Effekt Hk/MW 80
 • Beställare: Christiania Havne Commission, Oslo

Torpedbåten Torpedobåt (nr 17, 1877)

Så här såg en torpedbåt ut. Detta är inte danska Kockumsbyggda Torpedobåten – men visar en av de efterföljande från 1879-1880 byggd på ett annat varv.

En torpedbåt är ett snabbgående litet krigsfartyg som har torpeder som vapen och vars maskineri drivs med ånga. De första torpedbåtarna var koleldade. Senare övergick man till oljeeldning. Torpeden som vapen utvecklades från slutet av 1860-talet och utvecklingen av vapnet och båtarna skedde parallellt från denna tidspunkt och fram till andra världskriget. Då tog torpedbåtar drivna med bensin och dieselmotorer över. Dessa båtar kallades motortorpedbåtar (MTB).


Ångkranpråm levererad till danska marinen 1877 som Minebåd nr 2. Dess uppgift var att lägga minor. Bnr 17.

29 år efter det att Kockums byggt sin första ångkranpråm levererade varvet år 1904 den fjärde och sista enheten i klassen.

Snabba fakta

 • Nr: 17
 • Namn: Torpedobåt
 • Typ: Torpedbåt
 • Dw ton/Depl ton: 102 depl
 • Levererad 1877
 • Effekt Hk/MW 20
 • Beställare: (ev 85 hk?) Danska Marinen

Lastfartyget S/S Ladoga (nr 15, 1877)

Från Helsingfors dagblad 1877-06-26:

Ångfartyget Ladoga, hvilket, såsom tidigare nämndt, är byggdt vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö, har under senaste dagar legat i vår hamn, på väg till sin destinationsort Sordavala. Det kommer att underhålla förbindelse mellan denna stad och St. Petersburg, med idkande af kustfart på Ladoga. Linien har delvis förut trafikerats af ångfartyget Walamo, tillhörigt samma bolag och har bland annat mycket anlitats af pilgrimer, hvilka besöka Walamo och Konnevitz. Det har dock inträffat att vattenståndet under högsommaren varit alltför lågt för ”Walamo”, som stundom fått lof att inställa sina turer. Med afseende härå är nu det nya ångfartyget bygdt för allenast fem fots djuplek, vid full last, hvarföre man bör kunna förutsätta, att det äfven vid torra somrar skall förmå upprätthålla regelbunden samfärdsel. Ångbåten, som här profseglat, tyckes för öfrigt vara särledes lyckad och utmärker sig genom prydligt utseende.

Snabba fakta

 • Nr: 15
 • Art: s.s
 • Namn: Ladoga
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 11 depl
 • Levererad 1877
 • Effekt Hk/MW 50
 • Beställare: Det Nya Finska Ladoga Ångfartyg AB

Lastfartyget S/S Erna (nr 14, 1877)

En blänkare i tidningen Blekingeposten 1877-07-20:

Ronneby. Med ångaren Erna, hvilken underhåller förbindelse mellan Bornholm och Köpenhamn, hitkom i söndags ett sällskap lustfarande från Bornholm bestående af omkring 50 personer. Ångaren hade till följd af ihållande dimma nödgats ligga stilla så att de resande hitkommo i stället för såsom afsedt var kl 6 f.m. först kl 1 e.m. Sällskapet emottogs af konslul P. Siegbahn, som ledsagade dem till de mest sevärda platserna så långt tiden det medgaf. Utfärden gynnades, sedan den första motgången var öfverstånden af ett vackert väder. En allmän belåtenhet tycktes råda såväl öfver mottagandet som besöket i den fför dem anslående och vackra naturen. Återfärden till Bornholm företogs ungefär kl. 10 på aftonen.

Snabba fakta

 • Nr: 14
 • Art: s.s
 • Namn: Erna
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 282 depl
 • Levererad 1.3.1877
 • Effekt Hk/MW 70
 • Beställare: Bornholms D/S, Bornholm